Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van KMI Distribution B.V., gevestigd te Eindhoven aan de Generaal Bothastraat 3.

 1. Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd van KMI Distribution B.V. – nader te noemen KMI – met derden, hierna te noemen de wederpartij, en de uitvoering daarvan.

Van deze voorwaarden kan enkel worden afgeweken door middel van een door de directie R.W. Peerlings en/of S. Jacobs van KMI ondertekend schrijven in welk geval die afwijking enkel geldt voor de opdracht waarvoor de afwijking is overeengekomen.

 1. Aanbiedingen
 1. Alle aanbiedingen door of vanwege KMI gedaan zijn vrijblijvend. In afwijking van artikel 6:219 lid 2 BW komt de overeenkomst niet tot stand door de enkele aanvaarding door de wederpartij, maar pas nadat KMI dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd dan wel KMI de overeenkomst heeft uitgevoerd of met de uitvoering is begonnen.
 1. Als datum van de totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de schriftelijke bevestiging door KMI.

Omdat beide partijen er belang bij hebben dat hun contractuele relatie zo zorgvuldig mogelijk wordt vastgelegd, kunnen eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen slechts bewezen worden middels geschrift.

 1. Prijzen, uitvoeringen, kleuren en dergelijke in drukwerken zijn aan wijziging onderhevig en binden KMI derhalve niet. Aan eventuele uitingen over het produkt in reclamedrukwerk kan geen recht jegens KMI ontleend worden.
 1. Levertijden

 

 1. De door KMI opgegeven levertijden gelden vanaf de datum van de schriftelijke bevestiging zoals bedoeld in artikel 2 van deze voorwaarden. Deze levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
 1. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, verplicht KMI jegens de wederpartij nimmer tot vergoeding van schade door de wederpartij of een derden geleden, tenzij de overschrijding is ontstaan door opzet of grove schuld van KMI. Evenmin krijgt de wederpartij door overschrijding van de levertijd enig recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of enige verplichting uit de overeenkomst of andere transactie met KMI, welke op hem mocht liggen, niet na te komen of op te schorten.

Indien echter een zeer aanmerkelijke overschrijding van de levertijd mocht plaatsvinden zal de wederpartij, na KMI in gebreke te hebben gesteld en alsnog een redelijke termijn te hebben gegund om de overeenkomst na te komen, gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden.

Ontbinding geeft de wederpartij echter geen recht op schadevergoeding jegens KMI noch het recht verplichtingen uit andere hoofde jegens KMI niet na te komen.

 1. Levering en verzending

 

 1.                   Tenzij anders is overeengekomen geldt als plaats van levering de opslag- verwerkingsruimte van KMI. De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden indien de zaken afgezonderd voor vervoer naar de wederpartij gereed liggen op een door KMI daartoe aangewezen plaats van haar terrein of elders.
 1. Indien levering franco overeengekomen is, betekent dit niet meer dan dat de kosten van vervoer tot de overeengekomen plaats van bestemming in de prijs van KMI zijn inbegrepen.
 1. De wederpartij verplicht zich de zaak in ontvangst te nemen en zorgt voor onverwijlde doelmatige lossing op de overeengekomen plaats. Indien door KMI bij het lossen hulp wordt verleend, geschiedt dit zonder dat zij enigerlei aansprakelijkheid hiervoor aanvaardt. Mocht de wederpartij met het in ontvangst nemen van de zaken in gebreke blijven, dan worden deze op de overeengekomen plaats door KMI gelost op risico en rekening van de wederpartij. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is KMI bevoegd een order in haar geheel, dan wel na successievelijk beschikbaar komen der zaken, in gedeelten te leveren. Indien KMI een gedeelte levert, is KMI gerechtigd per factuur, betrekking hebbende op een deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.
 1. Indien het transport van de te leveren zaken door KMI geschiedt, is het risico voor tenietgaan of beschadiging van deze zaken tijdens het transport voor risico van de wederpartij.
 1. Verpakkingsmaterialen worden door KMI niet teruggenomen.
 1. Eigendomsovergang

 

 1.                   De eigendom van de door KMI geleverde zaken gaat eerst op de wederpartij over nadat deze aan KMI alles heeft voldaan wat aan KMI ter zake van de levering van die zaken – daaronder niet alleen begrepen de koopprijs maar ook eventuele rente en kosten – verschuldigd is.

Indien de wederpartij de zaken heeft doorgeleverd voor de eigendom aan hem is overgegaan, wordt de ontvanger bewaarder van de zaken ten opzichte van KMI; de wederpartij is verplicht een daartoe strekkend voorbehoud bij de doorlevering kenbaar te maken. De wederpartij en/of de bewaarder moet op de eerste aanmaning van KMI de plaats wijzen waar de betrokken zaken zijn opgeslagen en KMI in staat stellen tot het terugnemen van de zaken, op straffe van een direct door KMI van de wederpartij opeisbare boete van € 115,- voor iedere dag of gedeelte van een dag, dat de wederpartij een dezer verplichtingen niet nakomt.

Zolang de eigendom niet op de wederpartij is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden, een stil pandrecht ten behoeve van een derde daarop vestigen of aan derden enigerlei ander recht daarop verlenen. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht KMI hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

Indien de wederpartij onverhoopt niet aan één van zijn verplichtingen voldoet is KMI bevoegd om de door KMI geleverde zaken waarvoor als eerder aangegeven, geen volledige betaling is verkregen, als eigendom van KMI op te vorderen zowel onder de wederpartij als bij derden na doorlevering als vorenbedoeld. De wederpartij zal door KMI met het oog op de terugneming van bedoelde zaken worden gecrediteerd voor de waarde die redelijkerwijs ter beoordeling van KMI aan die zaken moet worden toegekend verminderd met de op terugneming gevallen kosten, onverminderd het recht van KMI op vergoeding van de uit één en ander voor KMI voortvloeiende schade.

(VERLENGD) EIGENDOMSVOORBEHOUD  Wij behouden ons de eigendom voor van alle geleverde zaken totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op de wederpartij, uit welke hoofde ook, volledig zullen zijn voldaan. Alle bij de wederpartij aanwezige zaken, geleverd door ons, worden mitsdien geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.

Zolang de geleverde zaken niet volledig zijn betaald, blijven wij onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd om de door ons geleverde en nog steeds bij de wederpartij aanwezige zaken, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Alle kosten in verband met retournering zijn voor rekening van de wederpartij.

Zolang wij nog enige vordering op de wederpartij hebben openstaan, is het de wederpartij niet toegestaan om over de geleverde zaken te beschikken, dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan, tenzij wij daaraan voorafgaande onze schriftelijke toestemming hebben gegeven.

Tot meerdere zekerheid voor de volledige betaling van alle vorderingen die KMI mocht hebben of verkrijgen op de wederpartij is KMI gerechtigd een stil pandrecht te bedingen op alle door KMI aan de wederpartij geleverde zaken en op alle vorderingen welke de wederpartij, ter zake van door KMI geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden mocht verkrijgen op zijn afnemers.

 1. De wederpartij verbindt zich op de eerste vordering van KMI opgave te doen van alle bestaande en toekomstige vorderingen welke de wederpartij op zijn afnemers heeft, zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel en een ter zake door KMI op te maken akte mede te ondertekenen en ook overigens mede te werken aan het tot stand komen van een (stil) pandrecht. KMI is bevoegd mededeling te doen van de verpanding aan de schuldenaar van de verpande vordering.
 1. Aanvaarding en reclame

 

 1. Controle op hoeveelheid van de geleverde partij berust bij de wederpartij. Hoeveelheid c.q. aantal stuks op de vrachtbrief, afleveringsbon of ieder voor dat doel gewaarmerkt document worden als juist erkend, tenzij terstond door de koper manko’s op het desbetreffende ontvangstbewijs zijn aangetekend, Genoemde manko’s dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na aflevering gedetailleerd per brief aan KMI te worden bevestigd.
 1. Reclames omtrent de kwaliteit van de zaken en/of afwijkingen van de specificaties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk door de wederpartij bij KMI te worden ingediend. De bewijslast dat de afgeleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst rust op de wederpartij. Het recht van de wederpartij om te reclameren vervalt, indien de gekochte zaken geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt of doorgeleverd.
 1. De wederpartij dient KMI in de gelegenheid te stellen de zaken in ongewijzigde hoedanigheid als afgeleverd te inspecteren, teneinde na te gaan of de reclame al dan niet gegrond is. Het KMI niet in staat stellen tot deze controle, doet het recht op reclame vervallen. Reclames geven de wederpartij geen recht betaling van enige aan KMI verschuldigde prestatie geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij de geleverde zaak in het geheel niet beantwoordt aan de overeenkomst. Compensatie door de wederpartij is nimmer toegestaan. Reclames ontslaan de wederpartij niet van zijn verplichting tot afname van voorgaande of nog te verrichten leveranties en/of nog te leveren zaken in ontvangst te nemen.
 1. Zaken waaromtrent wordt gereclameerd en die zich op een andere plaats dan het magazijn van KMI bevinden, dienen door de wederpartij voor eigen rekening en risico te worden opgeslagen. De wederpartij dient in dit geval als een goed huisvader voor de zaken zorg te dragen, waarin een adequate verzekering tegen de gebruikelijke risico’s is begrepen.
 1. Retourzendingen

 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden geleverde zaken niet teruggenomen. Indien KMI instemt met retourzending van geleverde zaken, dient de verzending franco aan magazijn van KMI plaats te vinden. De geretourneerde zaken reizen in dat geval op risico van de wederpartij en zullen slechts dan worden vergoed, indien zij in onbeschadigde toestand en bruikbare staat op de opslagterreinen van KMI door de verzenders zijn afgeleverd. In dat geval zal KMI tevens gerechtigd zijn eventueel aan de retourzending verbonden kosten in rekening te brengen aan de wederpartij.

 1. Prijs
 1. Alle prijzen van KMI zijn netto, exclusief B.T.W.
 1. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van de aanbieding en die van der levering materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen van elektriciteit en brandstoffen, van onderdelen die door KMI van derden worden betrokken, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachtprijzen, of indien enige andere omstandigheid die als grondslag voor de prijsberekening heeft gediend aanmerkelijke wijzigingen heeft ondergaan, is KMI gerechtigd de bij aanneming der opdracht overeengekomen prijs met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften dienovereenkomstig te verhogen.

Indien dit binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst geschiedt, is de wederpartij bevoegd ontbinding van de overeenkomst te verzoeken, mits ze dit onverwijld schriftelijk aan KMI te kennen geeft.

 1. Overmacht

 

 1. Omstandigheden van dien aard, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van KMI kan worden verlangd, gelden als een niet toerekenbare tekortkoming. Als zodanige omstandigheden geldt onder meer het – om welke reden dan ook – niet, niet tijdig, of niet deugdelijk leveren aan KMI door haar (toe)leverancier.
 1. Indien KMI voorziet, dat tengevolge van een niet toerekenbare tekortkoming de gesloten overeenkomst in het geheel of grotendeels niet, dan wel niet voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, kan worden nagekomen, dan wel de levertijd, dientengevolge met meer dan twee maanden (onverminderd hetgeen omtrent “levertijd” hierboven bepaald is) zou worden overschreden, heeft KMI de keuze om de overeenkomst ontbonden te verklaren, danwel de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, zonder dat in een van deze twee gevallen partijen aanspraak op schadevergoeding kunnen doen gelden. Indien er reeds sprake was van een gedeeltelijke uitvoering door KMI, kan ontbinding slechts betrekking hebben op de toekomst en is de wederpartij een prijs verschuldigd, evenredig aan het wel uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.
 1. Betaling

 

 1. Alle kosten vallende op de betaling, waaronder kosten van de wissel en bankkosten, zijn voor rekening van de wederpartij.
 1. Betalingen dienen contant bij aflevering plaats te vinden, tenzij KMI een betalingstermijn heeft toegestaan. In dat geval dient betaling te geschieden binnen de op de opdrachtbevestiging c.q. factuur door KMI vermelde termijn. Indien de betaling niet op het gestelde tijdstip geschiedt, is de wederpartij in gebreke en is hij een vertragingsrente van 1% per maand, of de wettelijke rente indien deze hoger is, van het factuurbedrag, respectievelijk het nog niet betaalde gedeelte van het factuurbedrag. KMI is gerechtigd een aanbetaling te verlangen van 100% van de koop en/of aanneemsom bij het sluiten van de overeenkomst.
 1. Indien betaling in termijnen is toegestaan, is de wederpartij bij niet tijdige betaling van een of meer der termijnen van rechtswege in gebreke, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, en is het gehele restant factuurbedrag terstond en in zijn geheel opeisbaar.
 1. Indien de wederpartij een of meer van zijn verplichtingen, uit welke hoofde dan ook, niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, worden alle verplichtingen van KMI onder welke naam en uit welke hoofde ook jegens de wederpartij aangegaan, opgeschort tot de desbetreffende verplichtingen alsnog zijn nagekomen.
 1. Betalingen dienen steeds zonder enige korting te geschieden. Het is de wederpartij niet toegestaan op schuldvergelijking te beroepen. Klachten geven de wederpartij niet het recht enige betaling te weigeren of uit te stellen, tenzij de prestatie van KMI in het geheel niet beantwoordt aan de overeenkomst.
 1. Door de wederpartij gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van kosten, dan van rente en vervolgens van de oudste schulden, ook als de wederpartij een andere titel aan zijn betaling heeft gegeven.
 1. Het door de wederpartij ter zake van de geleverde goederen verschuldigde wordt in zijn geheel opeisbaar indien de wederpartij overlijdt, onder curatele wordt gesteld, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, alsmede in geval door een derde beslag op zijn vermogen of een deel daarvan wordt gelegd.
 1. Wanneer KMI het bij niet-tijdige betaling nodig oordeelt haar vorderingen ter incasso in handen van derden te stellen, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij. Ter keuze van KMI kan de wederpartij worden belast voor de werkelijke kosten waarvoor PPM zelf wordt belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan 15% berekend over de aan KMI verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met de vertragingsrente, met een minimum van € 160,-. De enkele inschakeling van een derde door KMI doet de verschuldigheid van de incassokosten ontstaan.
 1. KMI behoudt zich het recht voor te allen tijde zekerheid te verlangen voor tijdige betaling met het oog op zowel reeds verrichte als nog te verrichten werkzaamheden.
 1. KMI is gerechtigd verplichtingen haarzijds jegens de wederpartij op te schorten c.q. niet uit te voeren, zolang door de wederpartij een niet naar het oordeel van KMI voldoende zekerheid voor de betaling is gesteld.
 1. Garantie
 1. KMI garandeert de wederpartij een nakoming van haar verplichtingen volgens de wettelijke normen, met in acht name van onderhavige algemene voorwaarden. Daarnaast staat KMI niet voor meer in, dan aan haar door haar (toe)leveranciers is gegarandeerd, mits en voor zover zij erin geslaagd is op deze garantie een succesvol beroep te doen waartoe KMI zich zal inspannen.
 1. Voor zover deze garantie betrekking heeft op deugdelijkheid van door KMI geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, geldt ze echter uitsluitend, voor zover de betrokken zaken zijn aangewend voor het doel waarvoor ze zijn bestemd onder normaal te achten omstandigheden c.q. de betrokken werkzaamheden zijn verricht onder normaal te achten omstandigheden, een en ander overeenkomstig eventuele door KMI verstrekte voorschriften en/ of aanwijzingen.
 1. Aanspraken jegens KMI op grond van dit artikel vervallen, wanneer de wederpartij derden werkzaamheden heeft laten verrichten met betrekking tot zaken, waarvoor de wederpartij zich in eerste instantie tot KMI had dienen te richten, tenzij KMI hiertoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.
 1. KMI is ter voldoening van haar garantietermijn gerechtigd en verplicht uitsluitend de desbetreffende produkten of onderdelen daarvan opnieuw te leveren of te repareren c.q. de overeengekomen werkzaamheden opnieuw of alsnog te verrichten, zulks naar keuze van KMI.
 1. Aansprakelijkheid

 

 1. De voldoening van de garantieplicht geldt als enige en algehele schadevergoeding. Derhalve is KMI nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, als bijvoorbeeld persoonlijke ongevallen en/of beschadiging van voorwerpen, of enige andere (bedrijfs)schade uit welke hoofde of welke aard ook, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van vennoten van KMI en tenzij sprake is van produktaansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 en verder van het Burgerlijk Wetboek.
 1. KMI is evenmin aansprakelijk voor beschadiging of waardevermindering, opgelopen aan zaken, dan wel voor diefstal van zaken, die ter reparatie in (de omgeving van) KMI’s kantoor of werkplaats zijn c.q. aangevoerd of – na reparatie – naar hun plaats van bestemming worden vervoerd, tenzij KMI hierbij grove schuld treft.
 1. KMI wordt geacht zonder meer te kunnen afgaan op de wederpartij verstrekte gegevens en is geenszins gehouden zelf enigerlei onderzoek daarnaar in te stellen, tenzij dit in gegeven omstandigheden voor de hand had gelegen. Indien door de wederpartij verstrekte gegevens onjuist of onvoldoende zijn geweest om KMI tot een juiste inschatting van haar verplichtingen in staat te stellen of van de daarmee gepaard gaande risico’s, is KMI niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en vrijwaart de wederpartij KMI voor elke aanspraak die derden jegens KMI zouden kunnen maken.
 1. KMI is evenmin aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade als gevolg van slijtage of onvoldoende onderhoud van de door KMI geleverde zaken.
 1. KMI is bovendien nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die wordt veroorzaakt door de werking of niet-werking van door haar geleverde of bewerkte zaken en/of uitgevoerd werk of door ter zake in haar dienst zijnde (niet leidinggevend) personeel of door haar gebruikte hulpkrachten, toegebracht aan zaken en personen, welke of wie dan ook.
 1. Ontbinding

In geval van verzuim van de wederpartij van zijn verplichtingen, waaronder mede begrepen het geval, dat hij een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, zal KMI naar keuze steeds bevoegd zijn om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, dan wel nakoming te vorderen, onverminderd de aanspraken van KMI op schadevergoeding, terwijl KMI alsdan voorts bevoegd is ook alle andere met de koper lopende transacties voor zover nog niet uitgevoerd onder gelijke voorwaarden te annuleren, elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het aan KMI verschuldigde ten gevolge.

 1. Geschillen
 1. Op alle vereenkomsten, waarbij deze algemene voorwaarden gelden, en alle geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
 1. Ten aanzien van geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van alle met KMI afgesloten overeenkomsten, zal naar keuze van KMI de arrondissementsrechtbank van Roermond dan wel de rechter die volgens de gewone competentieregels bevoegd is bevoegd zijn, tenzij volgens de regeling der absolute competentie de kantonrechter van het geschil dient kennis te nemen. 

     15. Consumententransacties

Voor zover een van voornoemde algemene voorwaarden in strijd mocht zijn met dwingende wetsbepalingen omtrent algemene voorwaarden bij transacties met consumenten of omtrent consumentenkoop, blijft zij bij transacties met consumenten buiten toepassing.